Rodzaje kontraktów

Kontrakt – w prawie polskim nazywany jest umową. Jest to porozumienie zawarte pomiędzy dwiema stronami, z których jednak zobowiązuje się dostarczyć towary lub usługi, a druga zobowiązuje się za nie zapłacić. Dostarczyciel może być w kontrakcie określany jako dostawca lub wykonawca, natomiast płatnik będzie określany mianem klienta lub odbiorcy. Wszystkie kwestie związane z wykonaniem kontraktu i płatnościami powinny zostać zawarte w umowie. Niekiedy stosuje się także dodatkowe ubezpieczenie kontraktu, więcej o takich praktykach i sytuacjach kiedy są stosowane tutaj – ubezpieczenie kontraktu.

W zależności od warunków jakie zostaną wynegocjowane przez strony podczas podpisywania kontraktu można mówić o ich różnych rodzajach, są to przede wszystkim:

Umowa ryczałtowa – jest to umowa, w której wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę czy dostarczyć towar po z góry określonej cenie, w przypadku tej umowy nie ma możliwości późniejszej zmiany wartości kontraktu. Z punktu widzenia klienta, dzięki takiej umowie może on osiągnąć kontrakt najatrakcyjniejszy cenowo, zwłaszcza jeśli przedstawi go kilku konkurencyjnym firmom i wybierze tą, która zgodzi się na najniższą kwotę umowy.

Kontrakt z możliwością rewizji cen – jest to rodzaj umowy, w której ceny zostają ustalone na stałe, jednak zawiera on klauzule o możliwości podniesienia cen w razie, gdyby w trakcie wykonania przedmiotu objętego kontraktem wzrosły koszty materiałów, zatrudnienia pracowników czy koszty stałe. Tego rodzaju kontrakty stosuje się najczęściej w odniesieniu do prac, których koszty są trudne do oszacowania już na samym początku oraz do pracy, które mają przebiegać w długookresowo.

Umowy typu „koszt plus” – są to umowy w ramach, których wykonawca otrzymuje ustaloną kwotę, natomiast odbiorca zobowiązuje się do pokrycie kosztów bezpośrednich oraz stałych związanych z wykonaniem kontraktu. W przypadku takich umów całkowity koszt kontraktu jest znany dopiero po jego zakończeniu, co wiąże się z ryzykiem dla klienta, dlatego powinien on na każdym etapie kontrolować postęp prac i kosztorysy.

Kontrakt bodźcowy – jest to rodzaj umowy podpisywany w sytuacji, gdy odbiorca nie chce zgodzić się na kontrakt „koszt plus”, natomiast wykonawcy nie odpowiada kontrakt ze stałymi cenami. Kontrakt bodźcowy zawiera elementy obu tych umów. W takim kontrakcie następuje zwrot kosztów, na podstawie stosunku udziału w kosztach.

Obok wspominanych wyżej rodzajów umów istnieją jeszcze rozwiązania hybrydowe takie jak: kontrakt bodźcowy wieloaspektowy, umowa o stałych cenach z wynagrodzeniem motywacyjnym, czy umowa typu „koszty plus” z wynagrodzeniem motywacyjnym.