Podatek dochodowy od osób prawnych

W polskim systemie prawa istnieją dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Każdy kraj w ramach Unii ma swoje ustawodawstwo w tym zakresie, o czym można się przekonać między innymi na stronie – http://biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-podatkowe/, jest to jeden z powodów, dla którego ważne jest zapoznanie się z obowiązującymi na terenie danego kraju przepisami, nim zdecydujemy się rozpocząć tam własną działalność gospodarczą. Wracając jednak na grunt polski należy zauważyć, że przepisy prawa odnoszące się do osób fizycznych, w znaczący sposób różnią się o tych dotyczących osób prawnych.

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych

Ustawa jasno definiuje, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są w Polsce firmy posiadające osobowość prawną, a więc w szczególności spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto ustawa podaje szereg specyficznych sytuacji, w których również inne podmioty stają się płatnikami takiego podatku, między innymi jest tam mowa o podatkowych grupach kapitałowych, czyli przynajmniej dwóch firmach zrzeszonych w grupie kapitałowej, gdzie jedna z nich jest dominująca a druga, czy też pozostałe – zależna. W ustawie przewidziano także sytuację, w której firma działa za granicą, w takim przypadku będzie ona płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jeśli wskazują na to przepisy prawa krajów, w którym ma swoją siedzibę.

Sposób naliczania podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy jak sama nazwa wskazuje płacony jest od dochodu. Dochód to w myśl przepisów polskiego prawa przychody minus koszty ich uzyskania oraz wszelkie odliczenia, czyli np. straty w poprzednich latach czy ulgi na działalność badawczo – rozwojową. W Polsce podatek dochodowy od osób prawnych ma charakter liniowy, czyli niezależnie od uzyskanych dochodów firmy zawsze płacą stawkę 19%, chyba, że są to małe firmy lub firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, wówczas będzie to stawka 15%. Podstawą opodatkowania jest zatem dochód (po wszystkich odliczeniach) , który należy pomnożyć przez stawkę podatkową wówczas otrzymujemy kwotę, która stanowi należność jaką trzeba wpłacić na konto Urzędu Skarbowego. Podatek dochodowych bywa często traktowany jako danina od działalności gospodarczej. Podatek dochodowy od osób prawnych może przybierać dwojaką postać: podatku dochodowego bieżącego oraz podatku dochodowego odroczonego, jednak obowiązek ujawniania tego drugiego mają jedynie firmy, które spełniają określone w ustawie warunki.