Warunki działania grup kapitałowych

Coraz częściej w warunkach prawa polskiego możemy usłyszeć o powstawaniu grup kapitałowych. Jest to bardzo specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest jednocześnie formą prawną. Grupa kapitałowa może przynieść wiele korzyści firmom, które zdecydują się na takie rozwiązanie. Z prowadzenia grupy kapitałowej wynikają różnorodne obowiązki, ale także przywileje, o których warto wiedzieć zastanawiając się nad powołaniem do życia takiej organizacji.

Grupa kapitałowa jak już wspominano nie jest formą prawną, według prawa każda firma – członek grupy kapitałowej jest oddzielnym prawnie podmiotem, którego formą prawną jest spółka kapitałowa. Poszczególne podmioty łączą zależności kapitałowe, wynikające z tego, że spółka nadrzędna posiada udziały lub akcje spółek podrzędnych.

Tworząc grupę kapitałową spółki muszą jednak spełnić określone warunki, wśród których warto wymienić między innymi obowiązek posiadania przez każdą ze spółek minimalnego kapitału zakładowego na poziomie 1 000 000 złotych. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przez spółkę nadrzędną 95% udziałów w spółkach – córkach. Spółki zależne nie mogą natomiast posiadać udziału w innych spółkach grupy kapitałowej.

Grupa kapitałowa powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wszystkimi wchodzącymi w skład grupy spółkami. Taka umowa powinna przybrać formę aktu notarialnego, a warunkiem stworzenia podatkowej grupy kapitałowej jest zawarcie takiej umowy na okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe. Definicję grupy kapitałowej można znaleźć w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

W przypadku, gdy pomiędzy podmiotami zależnymi a działającymi w ramach grupy kapitałowej dochodzi do zrealizowania transakcji, wówczas zgodnie z zasadami prawa podatkowego powstaje obowiązek sporządzenia właściwej dokumentacji cen transferowych. Dokładniej czym są ceny transferowe oraz o obowiązkach wynikających z prawa podatkowego, które znajdują tutaj zastosowanie można dowiedzieć się na stronie – ceny transferowe.

Wśród grup kapitałowych wyróżnia się pewne podtypy mówi się o grupach kapitałowych finansowych, zarządczych oraz operacyjnych. Grupy kapitałowe operacyjne powstają po to, by spółki – córki wzmacniały pozycję rynkową spółki nadrzędnej. Grupy finansowe są tworzone żeby osiągać jak największe zyski, przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka. Grup zarządcze mają za zadanie zarządzanie zrównoważonym rozwojem spółek zależnych, dzięki czemu będą się one mogły intensywnie rozwijać.