Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Finansowanie przedsiębiorstw oraz nowych inwestycji czy innowacji zawsze stanowi duże wyzwanie dla firm istnieją jednak rożne zewnętrzne źródła finansowania, które warto wziąć pod uwagę poszukując środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Mówiąc o zewnętrznych źródłach finansowania firmy najczęściej sięgają po kredyty bankowe oraz fundusze z programów unijnych. Jednak istnieje wiele innych również ciekawych form zewnętrznego finansowania takich jak: akcje, obligacje, a także nowoczesne źródła finansowania jak leasing, venture capital oraz factoring.

Akcje i obligacje – to sposób na pozyskanie funduszy z zewnątrz. Firma może przeobrazić się w spółkę akcyjną i wejść na giełdę papierów wartościowych, dzięki temu sprzedając pakiety swoich akcji pozyska fundusze. Podobna sytuacja jest w przypadku emisji obligacji, których firma stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza obligacji i zobowiązuje się wykupić je w określonym terminie.

Kredyty i pożyczki – jest to pożyczenie konkretnej kwoty w banku na określony czas, po którym rozpoczyna się spłata zadłużenia wraz z odsetkami. Firmy często korzystają także z linii kredytowych czy kredytów obrotowych. Linie kredytowe są to kredyty odnawiane co jakiś czas, w ramach których ta sama kwota pozostaje do dyspozycji firmy, zaś z kredytów obrotowych finansowana jest bieżąca działalność firmy.

Subwencje – terminem subwencje określa się wszelkiego rodzaju dotacje i grany, a więc nieodpłatne i bezzwrotne środki udzielane firmie przez instytucje do wykorzystania na określony cel, często także w określonym czasie. W tej kategorii mieszczą się właśnie fundusze unijne.

Leasing – pozyskanie praw do użytkowania danego przedmiotu w zamian za miesięczne raty, dzięki temu firma nie ponosi jednorazowo kosztów zakupu takiego przedmiotu, a często po upływie okresu leasingowego może go bardzo tanio nabyć.

Venture Capital – czyli pozyskiwanie inwestorów, którzy chcą wyłożyć pieniądze na finansowanie nowych, innowacyjnych firm.

Factoring – jest to sprzedaż wystawionych przez przedsiębiorstwo faktur, których termin spłaty jeszcze nie minął. Dzięki temu firma zyskuje płynność finansową.

Odroczenie terminów płatności – to kolejny sposób firm na zachowanie płynności finansowej oraz wykorzystanie kapitału, firmy celowo występują o odroczenie terminów płatności, przez co nie narastają im odsetki a one mogą w inny sposób zagospodarować pieniądze, które musiałby wydać na spłatę zobowiązań.